Arbeidsrecht

MMRL kan u bijstaan op de volgende gebieden van het arbeidsrecht

 • (Internationaal) arbeidsrecht
 • Werkgevers, bestuurders, DGA’s
 • Ontslag en disfunctioneren
 • Beëindigen arbeidsovereenkomst (met wederzijdse instemming)
 • Opzeggen arbeidsovereenkomst
 • Aanzegvergoeding
 • Transitievergoeding
 • Vakantiedagen en emolumenten
 • Reorganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Beëindiging van onderneming
 • (collectieve) ontslagen
 • Arbeidscontracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd
 • Oproepcontracten
 • Aanpassen arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentiebeding (beschermen van bedrijfsbelangen)
 • Relatiebeding
 • Nevenwerkzaamhedenbeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Procederen en advies
 • CAO-recht (uitleg collectieve arbeidsovereenkomsten, werkingssfeer, algemeen verbindendverklaring van CAO’s, dispensatie, botsende CAO’s)
 • Medenzeggenschap (ondernemingsraden)
 • CAO Metalektro
 • CAO voor Uitzendkrachten of Collective Labour Agreement for Temporary Agency Workers
 • Maritiem arbeidsrecht (scheepvaart en offshore: reders, baggeraars, crewing agencies, maritieme dienstverlening)
 • Maritime Labour Convention (MLC)
 • Maritiem arbeidsverdrag (MAV)
 • De Nederlandse Zee-arbeidsovereenkomst
 • Uitzenden / detacheren / payrolling / Zzp-er
 • Intermediairs en inlenersbeloning
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wet werk en zekerheid
 • WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 • WAV (Wet arbeid vreemdelingen)
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en/of arbeidsomstandighedenregelgeving