Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING VAN MMRL

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Margetson & Margetson advocaten B.V. (hierna “MMA”), The Legal Chart B.V. (hierna TLC), Seaglass B.V. (hierna “SG”) en Willem Blanken Law B.V., allen  kantoorhoudende te Rotterdam (3072 AP) aan Wilhelminakade 953B.

Op deze pagina wordt met “wij” en “onze” en soortgelijke termen bedoeld MMA, TLC, SG en WBL.

Onze privacy- en cookieverklaring ziet (o.a.) op ons privacybeleid en het gebruik van cookies op onze website. Zij dateert van 17 december 2018 en zij kan in de loop der tijd worden aangepast. Gebruikers van onze website worden aangeraden om onze privacy- en cookieverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.


PERSOONSGEGEVENS
Met “Persoonsgegevens” wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”) bedoeld. Wij verwerken Persoonsgegevens van (o.a.) onze (potentiële of voormalige) cliënten, relaties, collega advocaten, werknemers, dienstverleners en wederpartijen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Op grond van art. 13 en art. 14 van Verordening (EU) 2016/679, gedateerd 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”) dienen wij als verwerkingsverantwoordelijken aan Betrokkenen van wie wij direct of indirect Persoonsgegevens hebben gekregen de volgende informatie te verschaffen:

MMA, TLC, SG en WBL zijn verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG.

Wij zijn gevestigd te Rotterdam (3072 AP) aan de Wilhelminakade 953B. Ons algemene telefoonnummer is 010 316 04 40. De AVG contactpersoon is Mr. Nick Margetson. Zijn emailadres is nick@mmrl.eu.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
“Verwerking” van Persoonsgegevens is onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens verwerken:

– Persoonsgegevens die u ons (heeft) verstrekt, bijvoorbeeld bij het (willen) aangaan van een overeenkomst met (een van) ons of in het kader een door ons bijgewoonde of (mede) georganiseerde evenement;

– Uw initialen, voor- en achternaam en verdere contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

– Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website en het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het IP adres;

– Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie (zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde Persoonsgegevens);

Wij verzamelen deze Persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld bij het (willen) aangaan van een overeenkomst met (een van) ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door het verstrekken van uw visitekaartje, door het solliciteren naar een functie, etc..

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een collega advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van andere (openbare) bronnen.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Om onze juridische diensten te verstrekken;
– Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
– Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en andere (marketing)communicatie die voor u van belang kan zijn;
– Voor het behandelen van uw sollicitatie of uw inschrijving voor een evenement;
– Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

– De uitvoering van een overeenkomst;
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
– Ons gerechtvaardigd belang;
– Uw toestemming.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy- en cookie-beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

DELEN MET ANDEREN
In bepaalde gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens ook delen met (o.a.) de volgende derden:

– Derden die relevant zijn in het kader van onze juridische dienstverlening, zoals (o.a.) onze dienstverleners zoals deurwaarders, wederpartijen, andere advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
– Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
– Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de in dit Privacy- en cookie-beleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten en andere leveranciers aan wie wij diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw Persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze verklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw Persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw Persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van (een van) ons, sluiten wij – waar mogelijk – met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens verstrekken aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw Persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via het e-mailadres nick@mmrl.eu.

UW RECHTEN
Als Betrokkene beschikt u over een aantal rechten:

– Het recht op inzage, hetgeen betekent dat u ons kunt verzoeken om inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.

– Het recht op rectificatie of verbetering van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

– Het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens;

– Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens;

– Het recht op dataportabiliteit hetgeen inhoudt dat u het recht heeft uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en (machine) leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

– Het recht om bezwaar te maken tegen profileren;

-Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;

– Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

– het recht om de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen te kennen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;

Hierbij vermelden wij dat het in het concrete geval zo kan zijn dat wij bevoegd c.q. verplicht kunnen zijn om, niet aan een van uw bovengenoemde verzoeken en/of uw rechten te voldoen of gevolg te geven, bijvoorbeeld vanwege (een van) onze juridische, wettelijke, gedragsrechtelijke en/of contractuele verplichtingen.

COOKIES
Wij gebruiken cookies op onze website.

Een cookie is een tekstbestand dat een webbrowser op uw computer opslaat. Indien u dit onwenselijk acht, kunt u dit zelf voorkomen door cookies te blokkeren via de instellingen in uw webbrowser. Dat kan van invloed zijn op het functioneren van onze website.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies maar van functionele en analytische cookies daaronder:

Functionele cookies: Asp.net_sessionid, Sxa_site;
Analytische cookies: Sc_analytische cookie_global_cookie (Sitecore), ga (Google Analytics), _gid (Google Analytics), _gat (Google Analytics).

Meer informatie over cookies is (o.a.) via het internet te vinden op (o.a.) www.allaboutcookies.org.